Ocena liczebności subpopulacji komórek NK

W badaniu sprawdzamy, czy jedna z grup limfocytów - komórki NK - nie występują w zbyt wysokim stężeniu, co często uznawane jest za przyczynę niepowodzeń wspomaganego rozrodu oraz poronień.

Na czym polega badanie?

W badaniu tym dzielimy jeden z rodzajów białych krwinek - limfocyty - na populacje w oparciu o ich morfologię oraz cząsteczki (markery) znajdujące się na ich powierzchni. Sprawdzamy, czy jedna z grup limfocytów - komórki NK - nie występują w zbyt wysokim stężeniu, co często uznawane jest za przyczynę niepowodzeń wspomaganego rozrodu oraz poronień.

Kiedy warto je wykonać?

Badanie to jest dedykowane przede wszystkim pacjentkom, które wykonywały wcześniej szerszy panel oceny subpopulacji limfocytów krwi obwodowej i które miały podwyższony poziom komórek NK w tym badaniu. Po wdrożeniu odpowiedniego leczenia warto sprawdzić, czy przynosi ono pożądane rezultaty w postaci obniżenia populacji komórek NK.

Jak wykonywane jest badanie?

Do krwi pacjenta dodawane są znakowane fluorescencyjnie przeciwciała, które wiążą się z markerami na powierzchni komórek. Komórki są rozdzielane ze względu wielkość, obecność ziarnistości oraz rodzaj świecenia. Na tej podstawie są grupowane i segregowane do odpowiednich populacji.

Jakie informacje zawarte są na wyniku?

Na wyniku zamieszczane są informacje o następujących subpopulacjach limfocytów: CD3 oraz CD56CD16